Efectes damunt la pell:

Les radiacions UV entre 290 i 320 nm s'anomenen B(UVB) i son les responsables d'els efectes biològics més importants d'eixes radiacions damunt el ser humá. Sobre la pell, tenen efectes noïbles a curt i llarc plaç. L'envermelliment de la pell (eritema solar), desde lleu fins a cremades importants, es el principal efecte nociu immediat. Els efectes a llarc plaç solen ésser infravalorats per el public degut a que triguen anys a produirse, no existint anormalitats immediates a la pell que alertin a les persones de la seva inadecuada exposició a la llum solar. Cal destacar una més gran frecuència de càncers cutanis i l'envelliment prematur de la pell.

Així i tot, la radiació UV sols constituieix un risc per a la salut cuan l'ésser humá es somet repetidament, durant anys, a exposicions excesives per el seu tipus de pell.

El risc davant la radiació UV disminuieix a mida que puja el grau de pigmentació natural de la pell de l'ésser humá, essent màxim per a pells molt blanques i mínim a persones de pell negra.

Efectes damunt l'ull:

Dels efectes de la radiació UVB damunt l'ull cal fer esment que encara que no s'hagi provat d'una manera absoluta, existeixen moltes evidències científiques de l'estrall que la radiació UVB pot fer tocant a les delicades estructures oculars. L'afecció més freqüent, en el mon desenvolupat, capaç de produir cegera és la cataracta, i no hi ha gaires dubtes de l'influència d'aquest tipus de radiacions al desenvolupament de la mateixa.

Ultra el 10% de les persones més grans de 65 anys del nostre entorn pateixen una lesió a la zona de màxima visió anomenada Degeneració Macular. Lligada a l'edat i a la cual producció també intervé la radiació ultravioleta.

Finalment, un del càncers oculars més freqüents, el melanoma de úvea, está en franc augment i hom suposa que té una relació directa amb aquesta llum solar.[La fundació][Efectes de la radiació UVB] [Index UV] [Com evitar problemes]